شماره حساب به شرح زیر میباشد

 

شماره کارت ۴۶۶۵ ۷۲۰۱ ۹۹۷۱ ۶۰۳۷

شماره حساب : ۰۳۴۸۹۳۴۰۷۰۰۰۰

نام بانک : ملی

نام صاحب حساب : سعید دانش دوست

 


شماره کارت ۶۲۷۸ ۵۱۳۸ ۶۹۱۶ ۶۰۳۷

شماره حساب : ۰۱۱۰۳۴۴۴۹۴۰۰۵

نام بانک : صادرات

نام صاحب حساب : سعید دانش دوست