طراح گرافیست   :    خانم رضوی زاده

 

مسئول سرور ها : آقای مهدی معتمدی

 

کد نویس :  عرفان محمدیه

 

مدیر گروه :  سعید دانش دوست